top of page

Työtodistus on annettava työntekijän pyynnöstä työsuhteen päättyessä. Työntekijällä on siis oikeus saada kirjallinen työtodistus, kun työsuhde päättyy, mutta työntekijän on itse pyydettävä työtodistusta työnantajalta. Työnantaja on velvollinen antamaan työtodistuksen viivytyksettä, tavallisissa tapauksissa noin yhden viikon sisällä työntekijän pyynnöstä.

Työtodistuksen sisältö

 

Ennen työtodistuksen kirjoittamista työnantajan on hyvä kysyä, mitä seikkoja työntekijä haluaa, että työtodistuksessa mainitaan. Lyhyin mahdollinen työtodistus sisältää vain maininnat työntekijän työsuhteen kestoajasta ja työtehtävien laadusta.

Vain työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä työtodistuksessa on mainittava sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä että työsuhteen päättymisen syy, tai vain toinen näistä. Työntekijä voi siis itse päättää, haluaako työtodistukseen arvion työtaidoistaan tai työsuhteen päättymisen syystä.

Tärkeää on huomata, että työsuhteen päättymisen syyllä ei tarkoiteta nimenomaisia, yksilöityjä irtisanomisen tai purkamisen perusteita. Työtodistukseen riittää maininta siitä, kumman toimesta ja millä tavalla työsuhde on päättynyt. Esimerkiksi että työsuhde on päättynyt työntekijän omaan irtisanoutumiseen.Jos työnantaja on irtisanonut työsopimuksen työn loppumisen tai muun taloudellisen tai tuotannollisen syyn vuoksi, tämä on kuitenkin syytä mainita, samoin jos työsuhde on päättynyt sovitun määräajan lakkaamisen tai muun määräaikaisen perusteen johdosta.

Jos työntekijä pyytää työtodistukseen vain työsuhteen päättymisen syytä, mutta ei arviota työtaidosta ja käytöksestä, työsuhteen päättymisen syytä ei saa kirjoittaa sillä tavalla, että se samalla sisältäisi arvion työtaidosta tai käytöksestä.

Virheitä tai puutteita työtodistuksessa?

 

Työnantaja on velvollinen antamaan uuden korjatun työtodistuksen, jos hän on kirjoittanut työtodistukseen virheellisiä tietoja tai maininnut siinä esimerkiksi työsuhteen päättymisen syyn tai arvion työtaidosta ja käytöksestä, vaikka työntekijä ei ole näitä pyytänyt. Sama velvollisuus syntyy, jos työnantaja on kirjoittanut työtodistukseen sellaisia tietoja, joita siinä lain mukaan ei saa mainita.

Työtodistuksen antamisvelvollisuus kymmenen vuotta

 

Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus, jos sitä pyydetään kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Työtaidon ja käytöksen arvion suhteen määräaika on kuitenkin lyhyempi ja arviota työtaidosta ja käytöksestä on pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, työtodistus työsuhteen kestoajasta ja työtehtävien laadusta on annettava vain, jos siitä ei työnantajalle aiheudu kohtuutonta hankaluutta.

bottom of page