top of page

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, sillä näin voidaan luotettavasti todistaa, mitä on sovittu. 

Kirjallisen työsopimuksen vähimmäissisältö
(samaa voidaan soveltaa kirjalliseen selvitykseen työsuhteen ehdoista, jos työsopimusta ei ole) 

 • Työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka  

 • Työnteon alkamisajankohta

 • Määräaikaisen sopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste

 • Koeajan pituus (jos koeajasta sovitaan)

 • Työntekopaikka; jos ei pääasiallista tekopaikkaa, selvitys periaatteista joiden mukaan työntekijä työskentelee eri kohteissa

 • Työntekijän pääasialliset työtehtävät

 • Työhön sovellettava työehtosopimus, jos selllainen on

 • Palkan määräytymisperusteet ja palkanmaksukausi

 • Säännöllinen työaika

 • Vuosiloman määräytyminen

 • Irtisanomisaika tai sen määräytymisperuste

 

Vähintään 1 kk kestävässä ulkomaantyössä työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettava rahakorvaukset, luontoisedut ja työntekijän kotiuttamisen ehdot

Jos työsopimusta tai kirjallista selvitystä ei pyynnöstä huolimatta toimiteta, niin liiton jäsenet voivat ottaa yhteyttä liiton toimistoon.

 

Työsopimuksen kesto: vakinainen vai määräaikainen?

 

Työntekijän saa aina ottaa vakinaiseksi eli toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen. Jos työnantaja aikoo ottaa työntekijän määräajaksi, määräaikaisuudesta tulee sopia ja sille on oltava hyväksyttävä peruste, joka on mainittava työsopimuksessa. Hyväksyttäviä perusteita ovat esimerkiksi sijaisuus, työn kausiluontoisuus, määräaikainen hanke, kertaluontoinen työsuoritus, oppilaitoksen harjoitteluaika, oppisopimuksen määräaika tai jokin muu, yrityksen toimintaan tai tehtävään työhön liittyvä, määräaikaista sopimusta edellyttävä seikka.

Tapauksissa, joissa työnantaja ei pysty osoittamaan työsopimukselle määräaikaisuuden perustetta, katsotaan työsopimuksen olevan voimassa toistaiseksi.

Mitä tarkoittaa koeaika?

 

Koeajan tarkoituksena on selvittää työsuhteen jatkamisen edellytykset varaamalla tähän lyhyt aika työsuhteen alussa. Koeaika tarjoaa siten molemmille osapuolille mahdollisuuden varmistua, että tehty sopimus vastaa etukäteisodotuksia. Koeaikaa voidaan käyttää sekä toistaiseksi voimassa olevissa että määräaikaisissa työsopimuksissa. Koeajasta ja sen pituudesta on kuitenkin sovittava. Jos työpaikalla sovelletaan työehtosopimusta, jossa on maininta tietyn pituisesta koeajasta, työnantajan on työsopimusta tehtäessä ainakin ilmoitettava työehtosopimuksessa määrätyn koeajan käyttämisestä. Ellei ilmoitusta anneta eikä työsopimus sisällä koeaikaehtoa, työsuhteessa ei ole koeaikaa.

Koeaika alkaa työsuhteen alkaessa ja kestää yhdenjaksoisesti sovitun ajan. Sovittua koeaikaa ei saa jatkaa. Koeajan enimmäispituus on tyypillisesti neljä kuukautta. Alle kahdeksan kuukauden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa koeaika saa olla enintään puolet sovitusta määräajasta. Jos työnantajan noudattamassa työehtosopimuksessa on rajoitettu koeajan pituutta, tämän pidempää koeaikaa ei saa sopia.

 

Työsopimuksen päättäminen: Irtisanominen, irtisanomisaika ja määräajan lakkaaminen

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päätetään tavallisesti jomman kumman toimesta irtisanomalla. Irtisanomisilmoitusta seuraa osapuolten sopima, työehtosopimuksen määräämä tai laissa säädetty irtisanomisaika.

Koeajalla työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa. Sopimusta ei kuitenkaan saa purkaa työsopimuslain 2 luvun 2 §:n 1 momentissa  (syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu) tarkoitetuilla tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Työnantaja ei myöskään saa purkaa työsopimusta laiminlyötyään ilmoittaa työntekijälle sitovassa työehtosopimuksessa olevasta koeaikamääräyksestä.

Määräaikainen työsopimus päättyy sovitun työn valmistuessa tai sovitun määräajan päättyessä ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa.

Liiton jäsenet voivat tarkastuttaa irtisanomisensa laillisuuden ja irtisanomisperusteet liiton juristeilla. 

bottom of page